عید غدیرخم مبارک

ghadeer

عید غدیر خم عید آشنایی با حق  بر تمام عاشقان حقیقت خجسته باد